Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

WPROWADZENIE

1. Wynajmującym jest Właściciel/Zarządca Apartamentów Zamułkowa – Jumper Społka z o.o. reprezentowana przez Pani Lidie Sikorska.

2. Najemcą jest pełnoletni Gość apartamentu, który zawarł z Wynajmującym Umowę Najmu. Osoby niepełnoletnie mogą gościć w Apartamencie jedynie w towarzystwie swoich prawnych opiekunów. W momencie zameldowania, Najemca zobowiązany jest do wylegitymowania się dokumentem stwierdzającym tożsamość. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

I. KORZYSTANIE Z APARTAMENTU

1. W ramach Umowy Najmu, Najemca dysponuje Apartamentem w dniach i godzinach określonych w karcie rezerwacji wyłącznie w celach mieszkalnych.

2. Doba hotelowa trwa od 14:00 w dniu zameldowania do 11:00 w dniu wymeldowania. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego i może podlegać dodatkowym opłatom. Zameldowanie oraz odbiór kluczy odbywa się po uzgodnieniu telefonicznym pod adresem Zamułkowa 1 w godzinach 14:00 – 22:00. Opcjonalnie zameldowanie możliwe jest w późniejszych godzinach za dodatkową opłatą (od 20 do 100 zł). Wymeldowanie i zwrot kluczy następuje na miejscu (w Apartamencie) bez dodatkowych opłat.

3. Dla celów realizacji umowy Najemca w dniu przyjazdu otrzyma klucz do drzwi wejściowych Apartamentu oraz kod do drzwi wejściowych budynku. Najemca zobowiązany jest zamykać Apartament oraz okna i drzwi balkonowe każdorazowo, gdy go opuszcza oraz nie udostępniać klucza ani kodu osobom trzecim a w dniu wyjazdu zwrócić oryginał klucza. W przypadku zagubienia klucza wejściowego do Apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany zamka w drzwiach (80zl netto)

4. W Apartamencie może przebywać wyłącznie tyle osób i te osoby, które zostały wymienione w umowie. Najemca nie ma prawa przyjmować gości w okresie pobytu – jedynie za zgodą Wynajmującego w godzinach 8:00 – 21:00. Za przebywanie dodatkowych osób bez zgody Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony karą umowną wymienioną w pkt. IV REGULAMINU. Goście Najemcy, którzy będą przebywać w Apartamencie mimo zgody Wynajmującego od 22:00 do 8:00, traktowani będą jak dodatkowi Najemcy i pobrana będzie od nich opłata zgodnie z planem cenowym obowiązującym w danym dniu.

5. Przebywanie w apartamencie ze zwierzętami jest niemożliwe.

6. Wykonywanie jakichkolwiek sesji zdjęciowych lub materiałów filmowych na terenie apartamentów jest surowo zabronione. W szczególnych przypadkach możliwe jest jedynie za zgodą Wynajmującego.

7. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać Apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.

8. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakiegokolwiek uszkodzenia wyposażenia bądź nieprawidłowości działania sprzętu w Apartamencie, powinien on fakt ten niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu – w przeciwnym razie może być obciążony kosztami naprawy lub usunięcia danej szkody.

9. Wewnątrz Apartamentu, oraz wspolnych czesci budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosow. W Apartamentach posiadających balkon, dozwolone jest palenie na balkonie.

10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 21.00 do godz. 8.00 rano. W Apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz organizowania imprez*, wieczorów panieńskich lub kawalerskich.

11. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu Najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem lub/i Regulaminem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za niewykorzystany czas pobytu, Najemcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

12. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji (od 200 do 500 zł) od Najemcy w celu zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń, braków w wyposażeniu lub na poczet kary umownej wymienionej w pkt IV niniejszego Regulaminu. W przypadku nie stwierdzenia w/w przypadków, kaucja będzie zwrócona Najemcy w całości w dniu wyjazdu.

13. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje wszystkich zniszczeń lub braków w wyposażeniu, Najemca zobowiązuje się pokryć różnicę pomiędzy kaucją a faktycznymi kosztami a w przypadku, gdy kaucja nie zostanie pobrana, całkowity koszt, zarówno wszystkich zniszczeń i braków jak i strat związanych z doprowadzeniem apartamentu do stanu z dnia zawarcia Umowy Najmu (z uwzględnieniem utraconych przychodów za każdy dzień, w którym Apartament będzie w związku z tymi zniszczeniami wyłączony z użytkowania).

II. PORZĄDEK

1. Apartament przed oddaniem do dyspozycji gości podlega gruntownemu sprzątaniu. W cenę wynajmu wliczone jest także końcowe sprzątanie apartamentu. Za opcjonalne sprzątanie w trakcie pobytu obowiązuje dodatkowa dopłata.

2. Obowiązkiem Najemcy jest bieżące utrzymywanie Apartamentu w czystości w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania. Wszelkie niezbędne do tego celu wyposażenie jak i środki czystości znajdują się w Apartamencie. Korzystanie ze zmywarki możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem kostek „3 w 1” zapewniających jej poprawną pracę. W przypadku pozostawienia Apartamentu w stanie, który wymaga ponadnormatywnego sprzątania, Najemca zobowiązany jest uiścić karę za „inne zdarzenie łamiące Regulamin”, wymienioną w pkt. IV Regulaminu.

3. Do dyspozycji gości w łazience znajduje się pralka automatyczna, z której Najemca korzysta wedle swojego uznania. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnienia środków piorących

III. KONTAKT I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący w trakcie trwania Najmu jest do dyspozycji Najemcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 22.00 pod podanymi poniżej numerami telefonów.

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nieodebrania telefonu w przypadku wykonywania czynności zawodowych, z zapewnieniem kontaktu zwrotnego w najbliższym możliwym czasie.

3. Wynajmujący zobowiązuje się aby stan apartamentu i jego wyposażenia były zgodne z przedstawioną Najemcy ofertą z dnia dokonania rezerwacji.

4. Wynajmujący zobowiązuje się reagować na każdą zgłoszoną przez Najemcę nieprawidłowość (np. w zakresie działania sprzętu lub stanów wyposażenia) a w przypadku, gdy usunięcie tej nieprawidłowości nie jest możliwe, zrekompensować Wynajmującemu tę nieprawidłowość adekwatną do okresu i zakresu nieprawidłowości obniżką ceny.

5. Za wartościowe rzeczy pozostawione przez Najemcę w apartamentach nie odpowiadamy. 

IV. KARY UMOWNE

W przypadku złamania któregokolwiek z pkt Regulaminu, Wynajmujący ma prawo pobrać od Najemcy karę umowną wymienioną poniżej, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję bądź odpowiednie służby.

  • Impreza* i/lub zakłócanie ciszy nocnej – 1000 zł
  • Palenie papierosów wewnątrz apartamentu – 500 zł
  • Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie i niezgłoszonych Wynajmującemu – 150 zł (za każdą osobę)
  • Inne zdarzenie łamiące regulamin – 300 zł
  • Wykonanie na terenie apartamentu i publikacja sesji zdjęciowej/materiału filmowego bez zgody Wynajmującego – 1000 zł

*Przez imprezę rozumie się wykorzystanie apartamentu w celach innych niż mieszkalne połączone z przebywaniem większej ilości osób i zakłócaniem porządku domowego, zakończone interwencją Wynajmującego, Ochrony, Policji lub Straży Miejskiej.

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty – w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE – w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem lub telefonicznie.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

2. W przypadku anulowania rezerwacji standardowej (z przedpłatą w wysokosci 30%) nie poźniej niż 7 dni przed przyjazdem wpłacona przedpłata będzie zwrócona w całości. W przypadku anulowanie tejże rezerwacji w innym terminie przedpłata nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku anulowania rezerwacji bezzwrotnej (z przedpłatą 100%), wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

4. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, z uwzględnieniem pkt. II 2 i 3 niniejszego regulaminu.

5. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt” oraz w e-mailach.

Translate »